Всеки е важен: Стратегии за преодоляване на демографската криза в България

През 2024 г. демографската криза в България продължава да се задълбочава, поставяйки сериозни социални и икономически предизвикателства пред страната. Намаляващият брой на населението, съчетан с високата смъртност и ниската раждаемост, изисква незабавни и ефективни мерки. 

Основни проблеми на демографската криза

Демографският колапс в България се задълбочава поради комплексни фактори, които взаимно се засилват и водят до сериозни социални и икономически последици.

Ниска раждаемост

Един от най-важните проблеми е ниската раждаемост. В България коефициентът е под 1.5 деца на жена, което е далеч от необходимото. Това означава, че всяко следващо поколение е по-малобройно от предходното, което води до постепенно намаляване на населението. Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2012-2030 г. подчертава нуждата от финансови стимули и мерки за подкрепа на младите семейства, за да се повиши раждаемостта и да се създадат условия за по-устойчиво демографско развитие.

Висока смъртност

Това е друг значим фактор, допринасящ за демографската криза. България е страна с високи нива на смъртност, като основните причини са сърдечно-съдовите заболявания и ракът. Освен това, застаряващата структура на населението също увеличава смъртността. В отговор на това, Националната здравна стратегия 2030 се стреми да подобри здравето и благосъстоянието на населението чрез осигуряване на достъпни и качествени здравни услуги, както и чрез превенция и контрол на хроничните незаразни болести.

Застаряване на населението

Проблем, който създава сериозни предизвикателства за пенсионната система, здравеопазването и социалните услуги. България е една от най-бързо застаряващите държави в света, като делът на възрастните хора над 65 години непрекъснато нараства. Националната стратегия за демографско развитие подчертава значението на насърчаването на активното стареене и подобряването на качеството на живот на възрастните хора.

Емиграция

Голям брой млади и образовани хора напускат страната в търсене на по-добри възможности за образование, работа и живот в чужбина. Това води до значителна загуба на човешки капитал и допълнително усложнява демографската ситуация в страната. Националната програма за младежта (2021-2025 г.) включва мерки за подобряване на образованието и заетостта на младите хора, както и насърчаване на младежкото предприемачество, с цел да се задържат младите хора в България.

Неравномерно териториално разпределение на населението

Населението на България е силно концентрирано в големите градове, докато по-малките населени места се обезлюдяват. Това води до сериозни проблеми с инфраструктурата, социалните услуги и икономическото развитие в тези райони. Националната концепция за социални услуги (2021-2030 г.) има за цел да осигури достъпни и качествени социални услуги за всички нуждаещи се, независимо от тяхното местоположение.

Недостатъчни мерки за справяне с демографската криза

Въпреки усилията на правителството да насърчи раждаемостта и да привлече младите хора, предприетите мерки досега са недостатъчни и не водят до желаните резултати. Според Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2012-2030 г.: „Стратегията има за цел да създаде условия за преодоляване на негативните демографски тенденции и постигане на устойчиво демографско развитие.“

Ефективните политики и мерки са от съществено значение за преодоляване на демографските предизвикателства пред България, но най-важно е да променим условията ни на живот.

Както подчертава лидерката на коалиция „Солидарна България“, Ваня Григорова: „Не може да продължаваме така, да пишем демографски стратегии, да правим ДНК-кампании и да не си даваме сметка, че докато не създадем социално-икономически условия българите да остават в страната, те просто няма да остават.“  Нуждаем се от реални и ефективни действия, които да подобрят положението в страната и да задържат българите у дома.

Мерки и предложения за справяне с демографската криза

Всички тези проблеми, които са причината за демографския колапс в старната, подчертават необходимостта от комплексен и координиран подход за справяне с демографската криза. 

  • Подобряване на трудовите условия и заплатите Повишаването на минималната работна заплата и осигуряването на достойно заплащане и трудови права са ключови мерки за подобряване на икономическата стабилност и привличане на млади хора.
  • Подкрепа за работещите бедни и самотните родители:: Специални мерки за подобряване на условията на труд, осигуряване на финансова подкрепа и достъп до качествени социални услуги са необходими за намаляване на бедността и социалното изключване.
  • Инвестиции в образование и здравеопазване: Подобряването на материалната база на детските градини и училищата, осигуряването на квалифициран персонал и достъп до качествени здравни услуги ще допринесат за по-добро бъдеще на младите поколения.
  • Подкрепа за енергийния сектор: Запазването и развитието на ключови енергийни комплекси като „Марица Изток“ и привличането на инвестиции в нови технологии и модернизация на сектора ще осигурят икономическа стабилност и работни места.
  • Икономическа стабилност и защита на потребителите: Регулирането на финансовия сектор, защитата на потребителите от бързите кредити и осигуряването на икономическа стабилност са важни за създаването на благоприятна среда за развитие.
  • Насърчаване на раждаемостта: Финансовите стимули за млади семейства и подобряването на услугите за грижа за деца ще допринесат за увеличаване на раждаемостта и стабилността на семействата.
  • Мерки за предотвратяване на емиграцията: Създаването на работни места в регионите и програмите за връщане на емигранти ще помогнат за намаляване на емиграцията и задържането на млади хора в страната.ю
  • Подобряване на социалната инфраструктура: Развитието на мрежата от здравни и социални услуги в по-малко развитите райони и програмите за активен начин на живот за възрастните хора са важни за подобряване на качеството на живот.
  • Подобряване на качеството на живот в малките населени места: Инвестициите в пътната и комуналната инфраструктура и подкрепата за културни и социални проекти ще създадат по-приятна среда за живеене и ще задържат младите хора в тези райони.

Подкрепата на гражданите и общественото участие са ключови за успеха на тези инициативи. Коалиция „Солидарна България“ предлага конкретни и реалистични решения за справяне с демографската криза и подобряване на икономическите и социалните условия в страната. 

Както подчертава „Солидарна България“: „Демографската криза ще бъде преборена, когато създадем среда, в която работещият българин може да се лекува достъпно и адекватно близо до мястото, в което живее, когато децата му има къде да се образоват и когато този човек отива на работа спокоен, че може да си плаща битовите сметки без проблеми.“ 

Вашата подкрепа е от съществено значение за реализирането на тези цели. Гласувайте с бюлетина номер 9 на предстоящите избори, за да изградим заедно едно по-справедливо и солидарно общество, в което всеки е важен. Вашият глас има значение!